,,შორენა ბეგაშვილის ქველმოქმედება ხანდაზმულთათვის”

ქართველი სექს სიმბოლო შორენა ბეგაშვილი საქველმოქმედო საღამოს აწყობს ხანდაზმულთათვის და დახმარებას მეგობრებს სთხოვს. გარდა ამისა შორენა ბეგაშვილი თავისი ნივთების გაყიდვას აპირებს და შემოსულ თანხას მოხუცებს გადაურიცხავს.

შორენა ბეგაშვილი:

minda mcire daxmareba gavuwio Tbilisis xandazmulTa pansionats, Temqaze.aq warmodgenilia Cemi da Cemi DSvilis sayvareli nivTebis nawili,romelTa gayidvidan Semosuli Tanxa mTlianad gadairicxeba aRniSnul moxucTa saxlSi.gTxovT, damiWiroT mxari, SeiZineT nivtebi da amiT erTad davexmaroT maT. es aqcia gagrZeldeba erTi kvira. ImageImage

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s